Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikalarının İncelenmesi ve Analizi: Ankara Örneği Momentum Gençlik Ağı Derneği

Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikalarının İncelenmesi ve Analizi: Ankara Örneği Momentum Gençlik Ağı Derneği

Gençlik meselelerinin ekseriyetle spor faaliyetlerinin içinde yer alması eğitim, barınma, işsizlik, güvencesizlik gibi genç nüfusu bire bir etkileyen birçok sorunu gölgede bırakması sebebiyle dikkate muhtaçtır. Bu sebeple başta ihtisas komisyonlarında olmak üzere kurum içerisinde de gençlik alanını ayırmak, gençliği ilgilendiren yakıcı konuların yerel yönetimlerce özel olarak ele alınması gerekmektedir. Bu anlamda, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan ve genç nüfus sıralaması ile Ankara’nın 4. Sırasında bulunan Yenimahalle Belediyesinde gençlik alanında çalışmalar yapacak idari birimin bulunmuyor oluşu geliştirilmeye açık bir alan oluşturmaktadır. Yenimahalle Belediyesinin kurumsal yapısı incelendiğinde gençlere yönelik yapılan faaliyetlerin başka birimlerin asıl işlerinin yanında ek olarak ele alındığı görülmektedir. Dolayısıyla, söz konusu kurumun gençlik politikasını oluşturmak ve gençlerin ilçe düzeyindeki temsil ve katılımını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi, fakat en önemlisi gençleri ele alacak bir müdürlüğün faaliyete geçmesiyle kurumsal bir kimlik kazanması gerekmektedir. Ancak kanunun bunca olumlu yönüne rağmen, kanun yolunu düzenleyen 3. Maddelerde, neredeyse tüm idari cezaları sulh cezaya yönlendirerek, Türk yargı sistemini ters yüz etmiştir. Çünkü Anayasamız dünyada geçerli olan iki sistemden birisi olan “yargı ayrılığı” rejimini kabul etmiştir[46].

Eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu ceza, şikayet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. (2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu yargı yolu tercihinin uzun vadede idari yargıyı zaafa uğratacak bir tercih olduğunu da vurgulamak gerekir. Madde ile getirilen sistemin Anayasaya aykırı bir nevi ‘kaza’ olduğu, uzun vadede idari yargının işlevsiz-etkisiz hale getirilebileceği”[51] görüşlerine yer verilmiştir. Bunun yanında aynı fiil 2872 Sayılı Çevre Kanununda da idari para cezası ile cezalandırılmıştır. Çevre Kanununda kişiler değil; ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlar esas alınmıştır.

Maddenin (2) numaralı bendi,aynı fiilin ağırlaştırılmış halini düzenlemektedir. Bu fiilin “yemek pişirme servis yerlerinde” işlenmesi halinde ceza miktarı artırılmıştır (500 liradan 5.000 liraya kadar). Bu hükme göre, toplanma ve depolanma yerleri dışına atılan atıklar bu suçu oluşturacaktır. Bend her ne kadar “evsel” diye başlasa da, devamındaki cümlede “bireysel atık ve artıklar” için de bu fıkranın uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla gereksiz ikinci cümleye yer verilerek “evsel ve bireysel” diye başlayıp tek cümlede bitecek hüküm iki cümle olarak düzenlenerek kötü Türkçe örneği sergilenmiştir\. Oyunlarımızda adil ve şeffaf bir oyun deneyimi sunuyoruz. mostbet giriş\. Anılan madde ile, umumun faydalandığı mekanlarda halkı rahatsız edecek faaliyetler cezalandırılmıştır. Ancak bu cezalandırma mutlak olmayıp, “idarenin açık ve yazılı izni olmamasına” bağlıdır. Burada da doğrudan belediyenin cezalandırma yetkisi sözkonusu değildir.

  • Bu hükmün de, yıllardır her yıl yaşanan, özensiz kurban manzaralarından esinlenerek konulduğu anlaşılmaktadır.
  • Kanada yasalarına göre bilişim ortamlarında oynanan sanal kumar ve bahis siteleri ile ilgili oluşan yasaya aykırılıklar için yetkili tek mahkeme “Prince Edwards Island Supreme Court”  yani Prens Edward adası yüce mahkemesi görevli mahkemedir.
  • Günde, kayıtlı adresini, sermayesine, üyelerine, direktör ve sekreterine ilişkin ayrıntıları gösteren ve sureti en geç 42 gün içinde Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılması gereken bir beyannamedir.
  • Yapılan araştırmada gençlik odaklı meselelerin genelde gençlik ve spor başlığı altında ele alındığını göstermektedir.

(2) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkemehâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadeceyüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veyamahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilir. (2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı maddede yer alandisiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya datanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz. (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemiuygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarınada yer verilir. (4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırıiki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. (5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerineserbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili  yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe veCumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. – (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örneklerüzerinde, soybağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya damağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde molekülergenetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışındatespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. – (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun bedeniüzerinde tıbbî muayene yapılabilmesine veya kan, saç, tükürük, tırnak, cinselsalgı gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek koşuluyla,Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme tarafındankarar verilebilir. (5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğinceyargılamanın durması kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır.

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Ancak sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar ile zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerine yaptırılacak denetimler için sertifika şartı aranmaz. Mülki idare amirliklerinin ilgili mevzuatında öngörülen hususlar saklı kalmak üzere, sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapan kamu görevlilerinin katılacağı denetim konusu dâhil olmak üzere görev alanına giren hususlarda hizmet içi eğitim programları Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya düzenlenir. Mülki idare amirleri tarafından denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeleri istemeye yönelik yazışmaları valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapar.